TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA AİT  2019 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİNE  İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2018 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için             OCAK – MART aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları, Bakanlığımız il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilecektir. Süre uzatım işlemi esnasında TAPDK logolu mevcut satış belgeleri, Bakanlığımız logolu satış belgeleri ile değiştirilecektir.

Süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri "Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi" geçerliliğini yitirecektir.

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi;

"(1) Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir."

"(3) Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur. "

Hükümlerini haiz bulunmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Satış belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Satış belgesi sahibi satıcılar, süre uzatım işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya izin belgesi ile mevcut satış belgesinin asıl suretini ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu, Bakanlığımız il/ilçe Müdürlüklerine ibraz etmek ve süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadırlar.

2019 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir:

I- Bakanlığımız tarafından 2019 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan "Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Kurumsal Tahsilat Hesabı", ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Kurumsal Tahsilat Ekranında "Yeni Başvuru" ve "Süre Uzatım İşlemi" olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur.

Süre uzatım işlem bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir deyişle T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi takdirde işlem bedeli Bakanlığımız hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Bakanlığımız il/ilçe Müdürlüklerinden temin edilebilecektir.

II- Satıcıların işyeri açma ve çalışma ruhsatı, izin belgesi veya gerekçelendirme yazısının asıl suretinin yanı sıra, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Bakanlığımız il/ilçe Müdürlüklerine başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.

III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, TAPDK logolu mevcut satış belgeleri, Bakanlığımız logolu satış belgeleri ile değiştirilecektir.

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgeleri için yapılması zorunlu süre uzatım işlemleri de yukarıda belirtilen usul ve esaslara tabidir.

İlgililere duyurulur.

                                                                                                                               

2019 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

 

1-      Toptan Satış Belgeleri                                                                   7.100 TL

 2-      Perakende Satış Belgeleri

  1. İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde             370 TL
  2. İlçe merkezlerinde                                                                                   250 TL
  3. Diğer mahallerde                                                                                       90 TL

3-      Açık İçki Satış Belgeleri

  1. İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde            1.530 TL
  2. Diğer mahallerde                                                                                      590 TL

4-      Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

  1. İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde            3.750 TL
  2. Diğer mahallerde                                                                                   3.410 TL