COSME PROGRAMI “Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulanmasına Destek” Çağrı Teklifi

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin W 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, . Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

. Girişimciliğin teşvik edilmesi

amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı kapsamında “EntreComp’un Uygulanmasına Destek” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

2016 yılında, Avrupa Komisyonu girişimcilik yeterliliklerinin kapsamlı bir tanımını sunan Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesini (EntreComp) yayımlamıştır. e EntreComp, girişimcilik ile ilgili 15 yetkinliği tanımlayan, sektörler, disiplinler ve sistemler arasında kullanılabilecek bir çerçeve sunmaktadır.

“EntreComp’un Uygulanmasına Destek Çağrısının” amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla EntreComp çevresinde kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektir. Çağrının son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olup, proje başına maksimum hibe miktarı 500.000 Avro’dur. Çağrıya tahsis edilen bütçe 1.000.000 Avro’dur. Çağrıya kamu kurumlarından, odalardan, derneklerden, eğitim kurumlarından, STK’lardan, vakıflardan oluşan en az 6 kuruluşu içeren konsorsiyumlar başvurabilir.

Söz konusu teklif çağrısının özel amaçları aşağıda belirtilmektedir:

»* Girişimcilik yetkinliğinin geliştirilmesinde sistem düzeyinde gelişmeleri teşvik etmek (Yeni politika stratejileri ve girişimleri, ulusal, bölgesel veya yerel işbirlikçi toplulukların oluşturulması, üst düzey müfredat reformu, farklı sektörler arasında stratejik ortaklıklar vb.)

* EntreCOMP’un bütüncül bir dizi öğrenme fırsatı geliştirmek, eğitim ve öğretim programları geliştirmek ve yaşam boyu girişimcilik yetkinliğinin geliştirilmesi için kullanmak

  • ·İş arama, işyerinde ve çalışma hayatı boyunca girişimcilik yetkinliklerinin gelişmesini ve değerlendirilmesini desteklemek için işverenlerle ve istihdam kuruluşları ile ortak çalışlar yürütmek
  • ·Girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesinde, farklı öğrenme ortamlarında (resmi ve resmi olmayan ortamlar dahil) yenilikçiliği, yeni yaklaşımları ve yeni sağlayıcıların, şirketlerin, STK’ların, aracıların katılımını teşvik etmek
  • ·İşgücü piyasasının değişen doğasına ve örneğin dijital teknolojiye bağlı eğitim ve öğretime cevap vermek için EntreComp’u kullanmak
  • ·Öğrenilen dersleri diğer bölgelerden ve ülkelerden paydaşlara ve politika yapıcılara yaymak
  • ·Girişimcilik becerilerinin ulusal ve yerel düzeyde gelişimini destekleyecek bir metodoloji oluşturmak için ülkeleri, bölgeleri, şehirleri bir araya getirmek.

Çağrı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler aşağıdadır:

I. Ulusal, bölgesel ya da yerel işbirliği topluluklarının oluşturulması

  • ·İşbirliği topluluklarına önelik olarak çalıştay, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi
  • ·EntreComp’a dayanan yeni öğrenme firsatları ve destek hizmetlerine yönelik strateji geliştirilmesi
  • ·EntreComp’un öğrenme çıktılarına dayanan öğrenme fırsatları geliştirilmesi
  • ·Girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik yeni yakalrşımların denenmesi
  • ·Avrupa düzeyinde iletişim

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar Tarih ve zaman veya gösterge dönem Son Başvuru Tarihi 22/08/2019 – 17:00 Brüksel saati Değerlendirme dönemi* Eylül 2019 Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Ekim 2019 Hibe anlaşmasının imzalanması Aralık 2019 Faaliyetin Başlaması* 01/02/2020

*indikatif

Proje süresi 36 aydır.

AB Finansmanı

e Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 1.000.000 Avro’dur. EASME’nin 2 teklifi fonlaması beklenmektedir.

e Proje başına azami hibe 500.000 Avro olup, hibe oranı geçerli maliyetlerin en fazla 9090’ıdır.

e EASME, mevcuttüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Uygunluk Kriterleri

Konsorsiyumlar en az üç COSME ülkesinden en az altı tüzel kişiden oluşmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler:

— Kamu kurum kuruluşları (ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde)

— Ticaret ve sanayı odaları

— İşdernekleri ve benzer kuruluşlar

— Eğitim ve öğretim kurumları

— STK’lar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler ve vakıflar

— Eğitim, öğretim veya istihdamda uzmanlaşmış diğer kamu ve özel kuruluşlar

Çağrı Metni ve Elektronik Başvuru:

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-entrecomp-2018-3-01-support-implementation- entrepreneurship-competence-framework

Ayrıntılı bilgi talebiniz için KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. (abkoordinasyon(Wkosgeb.gov.tr)

ÜYELERİMİZE DUYURULUR…