COSME Programı “Social Economy Missions” Proje Çağrısı

COSME Programı kapsamında “Social Economy Missions” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrı altında sunulacak teklifler aşağıdaki 4 konudan birinde olmak durumundadır. Başvuru sahipleri dört misyon alanından her biri için farklı tekliflerle olmak üzere birden fazla teklif sunabilirler. Çağrıya son başvuru tarihi 26 Eylül 2019, saat 17.00 (Brüksel saati) olup çağrıya dair önemli detaylar ve özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

 1. Socially responsible public procurement “Sosyal Sorumluluk Sahibi Kamu Alımı (SSSKM)” Misyonu
 2. Education framework for social economy “Sosyal Ekonomi İçin Eğitim Çerçevesi” Misyonu
 3. Tackling regional/local unemployment via social economy model “Sosyal Ekonomi Misyonu ile Bölgesel / Yerel İşsizlikle Mücadele” Misyonu
 4. Social economy clusters “Sosyal Ekonomi Kümeleri” Misyonu

 

Zaman Planı:

Aşamalar                                                       Tarih (Tahmini)

Son Başvuru Tarihi                                       26 Eylül 2019, 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme dönemi                                 Ekim 2019 - Aralık 2019

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi              Ocak 2020 - Şubat 2020

Hibe anlaşmaların imzalanması                      Mart-Nisan 2020

Faaliyetlerin başlangıç tarihi                          Nisan 2020

 

Çağrı metni için tıklayınız.

AB Finansmanı:

 • Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 400,000. Avro'dur.
 • Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %90'ı kadar olacaktır.
 • Proje başına azami hibe 50.000 Avro'dur.

 

Uygunluk Kriterleri:

Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

 • AB üyesi yada COŞME katılımcısı bir ülkede kurulmuş olmalıdır.
 • En az üç tüzel kişilikten oluşmalıdır. Kamu kuruluşları, özel işletmeler ve kuruluşları dahil olabilir.
 • En az üç farklı AB üyesi ya da COSME katılımcısı ülkeden kuruluş bulunmalıdır.
 • Her ülkeden bölgesel veya yerel düzeyde en az bir kamu kurumu temsil edilmelidir.
 • Proje süresi 6 ay olmalıdır.
 • Koordinatör / konsorsiyum lideri, sosyal ekonomi misyonu alanında en iyi uygulamayı
 • gösterebilecek yerel veya bölgesel bir kamu otoritesi olmalıdır.

 

Tekliflerin Sunulması:

Teklifler elektronik olarak 26 Eylül 2019 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.

Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir. Çağrı meni ve diğer ilgili dokümanlar aşağıdaki sayfada bulunmaktadır.

 

İlgili Dokümanlar:

https://ec.curopa,cu/info/funding-tenders/opportunities/porral/serean/apportunities/topic-detai ls/ç0s-sem- 2019-04-04

 

Alan 1: “Sosyal Sorumluluk Sahibi Kamu Alımı (SSSKM)” Misyonu Amacı ve Kapsamı:

Kamu kurumları “sosyal sorumluluk sahibi" malları, hizmetleri ve faaliyetleri satın alma gücünü kullanarak işletmeler için iyi örnekler oluşturup, yol gösterici olmaktadır, Bu durum işletmeleri yönetim, üretim ve hizmet alanlarında sosyal standartları kullanma konusunda teşvik etmektedir. Sosyal sorumluluk sahibi kamu alımları, şirketleri sosyal sorumluluk sahibi ürünler ve hizmetler üretmeleri konusunda teşvik etmektedir.

2016 yılında yürürlüğe giren 2014 Avrupa Birliği Kamu Alımı Yasal Düzenlemesi doğrultusunda kamu yetkililerine sosyal sorumluluk sahibi kamu alımlarının desteklenmesi için yeni fırsatlar verilmiştir. Kamu yetkililerinin sosyal bir bakış açısını satın alım süreçlerinde göz önünde bulundurmaları amacıyla birçok proje başlatılmıştır. “Sosyal Sorumluluk Sahibi Kamu Alımı (SSSKM) Misyonu”, alanında deneyimli bir ülkenin paydaşları - ile ve bu alanla ilgilenen diğer ülke paydaşlarını bir araya getirecektir. Misyon, zorlukları tanımlamak ve diğer ortak ülkelerdeki mevcut uygulamaları ve zorlukları anlamak için başarı hikâyesinin ayrıntılı bir şekilde sunulmasını ve sorgulanmasını sağlayacaktır. Gelecekte daha gelişkin işbirliğine yönelik olarak ilişkin görüş alışverişi için bir platform sağlayacaktır.

Bu teklif çağrısı ile gerçekleştirilmesi amaçlanan hedefler şunlardır:

 • Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşlar arasında, sosyal ekonomi alanında bölgeler arası etkileşimin arttırılması;
 • Bölgesel ve yerel düzeyde, sosyal ekonomi alanında mevcut sosyal ekonomi ağları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi;
 • Sosyal ekonomi alanında daha tecrübeli olan ülkelerin deneyimlerini aktarması;
 • İleride sosyal ekonomi alanında kurulabilecek işbirlikleri için gerekli altyapıyı hazırlama (2021-2027 yılları arasında gerçekleşebilecek olan bölgeler arası AB projeleri için),
 • Sosyal ekonomi alanında önceliklere yönelik Avrupa Komisyonu ile gelecekteki işbirliklerine altyapı hazırlamak
 • Konsorsiyum liderinin bölgesinde uygulanan fonksiyonel modelin olası bir şekilde çoğaltılması için zemin hazırlamak
 • Aşamalı olarak bir Sosyal Ekonomi topluluğu oluşturmak.
 • Sosyal Ekonomi Misyonları benzer hedefleri olan bölgesel ve yerel sosyal ekonomi paydaşları ile bölgesel ve yerel makamları bir araya getirecektir.

Sosyal Ekonomi Misyonu, benzer sosyal ekonomik önceliklere sahip olan ve bu öncelikleri çeşitli sosyal ekonomi paydaşları (sosyal girişimler ve KOBİ'ler) tarafından pekiştirilen yerel ve bölgesel yetkilileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Sosyal ekonomi misyonu sayesinde hem kamu hem de özel sektör seviyesinde etkileşim arttırılacak ve bu da gelişmekte olan Avrupa sosyal ekonomik topluluğuna büyük katkıda bulunacaktır.

 

Alan 2: “Sosyal Ekonomi İçin Eğitim Çerçevesi” Misyonu Amacı ve Kapsamı:

Avrupa Birliği, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal ekonomi paydaşları için pek çok farkındalık yaratma çalışmaları ve projeleri uygulamaktadır ve bu sayede sosyal ekonomi alanına olan ilgi artırılmak istenmektedir. Bu projeler ve çalışmalar son yıllarda sosyal ekonomi paydaşlarının tanınırlığını — arttırmaktadır. Öte yandan, sosyal ekonomi alanında sistematik bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Sistematik bakış açısının eksikliği, sosyal ekonomi alanında sağlam bir eğitim altyapısı olmamasıyla açıklanabilir, Eğitimin, sosyal ekonomi topluluğunun oluşturulmasında ve sosyal ekonomi hakkında farkındalığın arttırılmasında büyük katkıları olacaktır.

Avrupa Komisyonu, 2019 yılında tanıtılan “Genç işsizliğini azaltmak: AB'deki çalışma fırsatlarını geliştirmek için kooperatifler kurma” eylemi ile gençlerin kooperatif girişimcilik fırsatından tam anlamıyla yaralanmasını hedeflemiştir. Eylem, kooperatif kavramının ve değerlerinin gençler arasında yayılmasına yardımcı olacaktır. Bu proje ERASMUS + altında hâlihazırda uygulanmakta olan ve işbirliğine dayalı girişimciliği arttırmayı amaçlayan projelerin tamamlayıcısı olacaktır.

“Sosyal Ekonomi için Eğitim Çerçevesi Misyonu”, alanında tecrübeli paydaşlara (eğitim kurumları dahil) sahip ülkeler ile sosyal ekonomi alanında bilgi sahibi olmak isteyen paydaşlara sahip ülkeleri bir araya getirecektir. Misyon, başarı hikâyelerinin daha ayrıntılı bir şekilde sunulmasını ve sorgulanmasını sağlarken, başarıların ve zorlukların tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Daha gelişmiş bir işbirliği kurabilmek için görüşlerin karşılıklı olarak paylaşılabileceği bir platform oluşturacaktır.