Ortaklık Teyit Belgesi

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin ortaklarını pay adetlerini gösterir belgedir.